SÜTTE ÜRE ÖLÇÜM CİHAZI

SÜTTE ÜRE ÖLÇÜM CİHAZI

Cihazımız ile sütte üre düzeyini ölçebilirsiniz veya MUN (SÜT ÜRE NİTROJEN) seçeneği ile MUN değerini hesaplattırabilirsiniz.


Sütte üre konsantrasyonu, süt, süt ürünleri, sebze püre ve soslarında klorid ölçümü yapabilen çok fonksiyonlu bir analizördür.Süt üre oranı (MUN/Milk Urea Nitrogen) yemlerle alınan protein miktarı ile doğrudan bağlantılıdır. MUN değeri ölçülerek sürünün ne kadar iyi beslendiği kontrol edilebilmektedir. Ayrıca yemdeki proteinin ne kadarlık kısmının metabolizma tarafından kullanılmadığını göstermektedir. Hayvanlara en uygun rasyonu belirlemek için çiftliklerde işlenmemiş toplam sütten numune alınıp üre ölçümü yapılarak rasyon formülasyonu kolayca yapılabilmektedir. Ayrıca yüksek MUN değerine sahip ineklerde Repeat Breeder, embriyonik ölümlerde artış gibi fertilite problemleri oluşmaktadır. Bu tür fertilite problemlerinde üre değerleri mutlaka kontrol edilmelidir. Özellikle büyük işletmelerde doğum ile yeniden gebe kalma arasındaki sürenin uzaması çiftlik bazında büyük maddi kayıplara sebep olmaktadır.

Özellikler:

Analizör ile ölçümler hızlı yapılmakta olup laboratuvar sonuçları ile karşılaştırıldığında %99 oranında yüksek değerde paralellik göstermektedir.
Ölçümde tank sütü, yağı alınmış süt yada pastörize süt kullanılabilmektedir. 5-100 mikrolitre kadar süt test için yeterli olup test süresi 3 dakikadır.
Cihazda sürekli bakım için herhangi bir solüsyon kullanımı yoktur. Spektrofotometrik yönteme göre üre miktarını tespit eden teknolojinin duyarlılığı yüksektir. Ayrıca analizör araba çakmak girişi ile de çalışabilmektedir.
Test işlemi esnasında önceden hazırlanmış tek kullanımlık tüpler sayesinde deneyimsiz kişiler tarafından bile rahatlıkla doğru ölçüm yapılabilmektedir.
Analizörle birlikte bilgisayar kablosu, sonuçları yazdırmak için program, mikropipetler gibi gerekli tüm malzemeler kutuda bulunmaktadır.
Analizör 130x243x60mm ebatında ve 470 gramdır.

Sütte Üre Düzeyinin Yorumlanması:

Üre Miktarının Fertilite Üzerine Etkisi: Özellikle süt üreticileri erken laktasyon döneminde pik süt üretimini devam ettirmek veya süt üretimini arttırmak için rasyondaki protein yoğunluğunu arttırmaktadır. Yüksek protein içeren rasyonlarla beslenen ineklerde süt veriminde istenilen hedeflere ulaşılmakta fakat bunun yanısıra döl verimi önemli oranda düşmektedir. Yüksek protein ile besleme sonucunda açığa çıkan üre fertiliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle postpartum dönemde yüksek kan üre azotu(BUN/Blood Urea Nitrogen) konsantrasyonlarına sahip ineklerde ovaryum aktivitelerinin yeniden başlaması gecikmekte, postpartum ilk tohumlama zamanı uzamakta ve doğum-yeniden gebe kalma aralığı artmaktadır. Herhangi bir reprodüktif sağlık problemi olmadığı ve normal östrus siklusu gösterdiği halde bazı ineklerde gebelik oranlarının düştüğü(Repeat Breeder) ve bu ineklerde embriyonik ölüm insidansının arttığı görülmektedir. Genellikle bu tip ineklerin BUN veya MUN değerlerinin 20 mg/dl'nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısı ile fertilite problemlerinde ilk akla gelecek unsurlardan biri sütte üre konsantrasyonudur. (Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum Ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim AYDIN'ın bu konudaki derlemesi için lütfen tıklayınız)

Sütte Üre Miktarı ile Rasyon Formülasyonunun Ayarlanması: Sütte üre miktarı yemlerle alınan proteinin ne kadarının büyüme yada süt protein sentezi için kullanılmadığını göstermektedir. BUN düzeyi yemleme saatlerine göre değişkenlik gösterir. Yemlemeden 2-6 saat sonra en yüksek seviyesinde olan kan üre azotu yemlemeden hemen önce en düşük seviyesindedir. Oysa süt üre azotu süt gün boyu üretildiği ve meme bezinde toplandığı için gün içerisinde ve yemlemeye bağlı olarak değişmez. Bu sebeple sütte üre ölçümü temel referans değeri olarak kabul edilmektedir.
Sütte üre değeri yapılan rasyon formülasyonunun doğru olup olmadığını göstermek için kullanılmaktadır. 12-14 mg/dl değeri normal iken, bu değerin 10'dan küçük olması protein eksikliğine(rasyon protein eksikliği, sindirim problemi, yemlerin homojen karıştırılamaması, yem tüketimi azlığı), 14'den büyük olması protein fazlalığını(rasyona fazla protein konulması, RDP yönünden zengin, RUP yönünden fakir protein yapısı, rasyonda yeterli enerji bulunmaması, yüksek oranda NPN ihtiva eden kaba yemlerin fazla verilmesi, hayvanların yaş, ırk, laktasyon periyodu, iklim vb. etkisi) göstermektedir. Sütte üre miktarı kontrol edilerek yem israfı önlenebildiği gibi hayvanların yeterli beslenmesi de sağlanmış olacaktır. Sütte üre miktarının tespiti yetiştiricilerin birim süt maliyetini düşürmek için kullanabileceği en önemli unsurdur.

Ayrıca kazanılan canlı ağırlık ve harcanan yem arasındaki ilişki üre miktarı ile gözlenebilmektedir.

 

Broşür için lütfen tıklayınız.